نویسنده = علی پهلوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و محاسبة آسیب پرتویی ناشی از طیف پرتوهای خورشیدی بر ساختار کریستالی قطعات نیمه‌هادی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

ابوالفضل اسماعیلیان؛ سید امیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ علی پهلوان