1. مدل‌سازی عملکرد سامانه‌های تصویربرداری SAR

حمید دهقانی؛ علی ریوندی؛ مجتبی بهزاد فلاح‌پور؛ کیومرث موسی‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  سامانه‌های تصویر برداری راداری SAR، مکملی برای سامانه‌های سنجش از دور الکترواپتیکی هستند و در طی دو دهة اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پیچیدگی عملکرد در این سامانه‌ها، به‌ویژه در مرحلة نگاشت، از فضای سیگنال به فضای تصویر، درک نحوة رفتار این سامانه‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. این مسئله توسعه و استفاده از این فناوری را از منظر ...  بیشتر