روش سطوح هم‌تراز مرتبة دوم در شبیه‌سازی عددی پسروی گرین

محمد مهدی قیصری؛ سید مهدی میرساجدی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این تحقیق، پسروی گرین­های دوبعدی­ موتورهای سوخت جامد با روش سطوح هم­تراز مرتبة دوم شبیه­سازی شده و این روش از نظر نحوة پیاده‌سازی، میزان دقت و زمان اجرا با روش سطوح هم­تراز مرتبة اول مقایسه شده است. بدین منظور، با درنظرگرفتن الزامات کلی روش سطوح هم­تراز و با هدف تحلیل پسروی، الگوریتمی متشکل از پنج گام شبکه­بندی، محاسبة تابع حداقل ...  بیشتر

مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با درنظرگرفتن اثرات سوزش فرسایشی

الهام رضائیان‌پارسا؛ سیدمهدی میرساجدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391

چکیده
  در این تحقیق شبیه‌سازی بالستیک داخلی راکت موتور سوخت جامد بررسی شده است. میدان جریان شامل فضای داخل گرین و نازل است. معادلات متقارن محوری، تراکم‌پذیر و گذرای اویلر به‌عنوان معادلات حاکم و پدیدة سوزش فرسایشی نیز پدیده‌ای مهم در موتورهای سوخت جامد، در نظر گرفته شده‌اند. به منظور شبیه‌سازی جریان از نرم‌افزار فلوئنت با درنظرگرفتن ...  بیشتر