1. ناوبری اتوماتیک سکوهای پرنده بر مبنای یک سیستم کمک ناوبری بینایی‌ مبنا

فرهاد صمدزادگان؛ قاسم عبدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  در سال‌های اخیر با افزایش قابلیت و کارایی دوربین‌های رقومی، پردازشگر‌ها و توسعة الگوریتم‌های پردازش تصاویر، روش‌های ناوبری هوایی بینائی‌مبنا به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های سایر سامانه‌های ناوبری مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. در این روش‌ها به‌منظور تعیین پارامترهای ناوبری، عمدتاً از تناظریابی اتوماتیک تصویر ‌اخذ ...  بیشتر

2. ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه

دوره 2، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  امروزه، با در اختیار قرارگرفتن دوربین‌های رقومی با دقت هندسی و رادیومتریک بالا، فصل جدیدی در به‌کارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای مختلفی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مؤلفه‌های انحراف قائم، تحت عنوان نجوم ژئودتیک بینایی- مبنا گشوده شده است. در روش‌های اخیربا استفاده از یک CCDمناسب و به‌کارگیری تلسکوپی مناسب می‌توان ...  بیشتر