نویسنده = فرهاد صمدزادگان
تعداد مقالات: 2
2. ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه