نویسنده = سید علیرضا جلالی‌چیمه
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل عملکرد سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ مهیار نادری‌تبریزی


2. شبیه‌سازی دینامیکی سامانة تخلیة همزمان سیال در مخازن یک موتور پیشران مایع

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389

مهیار نادری‌تبریزی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ حسن کریمی مزرعه‌شاهی