نویسنده = سید مصطفی حسینعلی پور
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی اتمیزاسیون اولیه اسپری چرخان لزج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فتح ا.. امی؛ سید عسکری مهدوی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ احسان موحدنژاد