بررسی و تحلیل سیستم جدایش کاوشگر 3

محمد علی فارسی؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ نادر آریایی‌فر؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ محسن بهرامی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  سیستم جدایش از ارکان اصلی وسایل و تجهیزات فضایی است. این سیستم وظیفة جداسازی دو بخش فعال و غیرفعال از مجموعة راکت، نظیر جداکردن محموله از موتور و مخزن را برعهده داردکه این مسئله باید با دقت انجام شود. در این مقاله، ضمن بررسی انواع سیستم‌های جدایش، سیستم جدایش جدیدی بر مبنای مأموریت پروازی، هندسة دو بخش جداشونده و همچنین فناوری داخلی، ...  بیشتر

تحلیل سیستم موقعیت‌دهی تصادفی اجسام برای شبیه‌سازی شرایط کم‌وزنی

محمد طاهای ابدی؛ حامد کاشانی؛ نادر آریایی‌فر

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  این مقاله به بررسی سینماتیکی سیستمی می‌پردازد که برای ایجاد شرایط کم‌وزنی در سطح زمین استفاده می‌شود. این سیستم شامل دو قاب عمود برهم و سطحی برای نصب نمونة آزمایشگاهی است. قاب‌ها حول دو محور عمود برهم و با سرعت زوایه‌ای تصادفی دوران داده می‌شود که منجر به تغییر پیوستة راستای بردار جاذبة زمین از دیدگاه ذرات نمونة آزمایشگاهی می‌شود. ...  بیشتر