1. مانور سه‌محورة ماهوارة الاستیک همراه با کنترل فعال ارتعاشات

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی‌یان؛ علی غفاری

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله، معادلات حرکت وضعی مانور سه‌محورة ماهوارة الاستیک- با استفاده از روش اجزای محدود برای بیان جابه‌جایی ضمیمة الاستیک - استخراج شده است. به‌منظور انجام مانور وضعیت، یک کنترلر برای مانور وضعیت ماهواره طراحی شده است و کنترلر جداگانه‌ای برای حذف ارتعاشات ضمیمه الاستیک که به‌دلیل عملکرد سیستم کنترل وضعیت ایجاد می‌شود، ...  بیشتر

2. کنترل وضعیت ماهوارة الاستیک با استفاده از ترکیب کنترلر ∞H و مدلغزشی

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی یان؛ علی غفاری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  ماهواره‌های سنجش از دور که عکس‌هایی با دقت تفکیک مکانی بالا تولید می‌کنند نیازمند دقت کنترلی بالا از مرتبة کوچک‌تر از 1/0 درجه هستند. بسیاری از ماهواره‌ها به‌منظور تولید توان مورد نیاز مجبور به استفاده از آرایه‌های خورشیدی بازشونده هستند که به دلیل محدودیت‌های جرمی از آلیا‍ژهای سبک ساخته می‌شوند. این آرایه‌ها به دلیل گشتاورهای ...  بیشتر