1. مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایههای خورشیدی بازشونده در ماهوارةLEO

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  آرایه‌‌های خورشیدی منبع اولیة تأمین توان مورد نیاز در برخی از ماهواره‌ها هستند. مشخصات سلول‌‌های خورشیدی نظیر جریان، ولتاژ و توان تولیدی توسط سلول‌‌های خورشیدی به دما وابسته است. بنابراین به منظور ایجاد شرایط کاری بهینه برای آرایه‌‌های خورشیدی، لازم است از یک سو دمای کاری سلول‌ها در محدودة مطلوب نگهداری شود و از سوی دیگر امکان ...  بیشتر