بررسی اثرات طول بوستر و سرعت در جدایش غیردائم و آزاد بوسترهای موازی در حامل ماهواره

مصطفی هادی دولابی؛ علی محمد گرجی؛ حمیدرضا تاجیک

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  در این مقاله، تحلیل جامعی در شبیه‌سازی آیرودینامیکی و دینامیکی جدایش بوستر در ماهواره‌برهای شامل بوسترهای موازی با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام گرفته است. در این شبیه‌سازی، معادلات شش درجه آزادی و معادلات حاکم بر جریان به صورت کوپل و هم زمان حل شده‌اند. بررسی کاملی روی اثرات طول بوستر و سرعت ماهواره بر در لحظة جدایش انجام ...  بیشتر