نویسنده = طاهره بینازاده
تعداد مقالات: 2
2. رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی؛ الهام بذرگرزاده