1. مدل‌سازی فرآیند قطع در موتور پیشران مایع

محمد شفیعی‌دهج؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ علیرضا جلالی؛ مهیار نادری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1392

چکیده
  زمان خاموشی موتور و کاهش نیروی رانش یکی از مهمترین مراحل کنترل موشک‌های بالستیک، جدایش بوسترها و حامل‌های فضایی می‌باشد. در این مقاله با توجه به فیزیک مساله و رفتار اجزای موتور، یک مدل ریاضی برای پیش بینی تغییرات فشار محفظه احتراق، کاهش نیروی رانش و تعیین ضربه پس از قطع ایجاد شده است. این مد‌‌ل‌سازی از لحاظ زمانی به چهار بخش تقسیم‌بندی ...  بیشتر

2. بررسی اثر سینتیک شیمیایی در مدل‌سازی جریان محترق اکسندة گازی بر روی سوخت جامد

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در این پژوهش مکانیزم احتراق اکسیژن گازی بر روی سطح سوخت جامد HTPBمطالعه شده است. به منظور شبیه‌سازی جریان محترق، معادلات ناویر- استوکس و انتقال اجزای شیمیایی با استفاده از روند ضمنی LU-SWحل شده است. مدل‌سازی این نوع فرآیند احتراقی نیازمند شناخت پدیدة پیرولیز در سطح سوخت جامد است. مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه بیانگر آن است که ...  بیشتر