نقش حاکمیتی دولت‌‌ها در انجام فعالیت‌‌های فضایی از منظر حقوق بین‌الملل

حمید کاظمی؛ علی اکبر گلرو

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 27-37

چکیده
  تعهد دولت‌ها در اجرای تعهدات بین‌المللی متضمن اعمال حاکمیت بر بخش‌های دولتی و خصوصی متبوع خود است. بر مبنای معاهدة فضای ماورای جو، دولت‌ها باید بر اشخاص حقیقی و حقوقی متبوع خود که در فعالیت‌های فضایی شرکت می‌کنند، نظارت داشته باشند. نحوة اعمال حاکمیت دولت‌ها بر فعالیت‌‌های فضایی براساس تدوین مقررات لازم برای صدور مجوز فعالیت‌های ...  بیشتر