بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی روی سطوح ماهواره زمین آهنگ با استفاده از پوشش

آرمان صمدی؛ مسعود ابراهیمی کچویی؛ حسین جهانبخش

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 25-39

چکیده
  هدف از این پژوهش بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی بر روی سطوح فضاپیما با تغییر پوشش آن‌ها به‌منظور کاهش خطر تخلیة الکترواستاتیک در فضاپیما می‌باشد. بدین منظور از نرم‌افزار SPIS که نرم‌افزار استاندارد اتحادیة اروپا برایمدل‌سازی و شبیه‌سازی برهم کنش پلاسمای فضا با فضاپیمامی‌باشد، استفاده شده است. در این راستا، بهترینپوشش‌های استفاده ...  بیشتر