نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 41-54

چکیده
  باتوجه به کاربرد گستردة ماهواره­های مخابراتی مدار زمین‌آهنگ و مدت زمان بالایی که صرف طراحی مفهومی این نوع ماهواره­ها می‌شود، در این پژوهش به­منظور کاهش مدت زمان و هزینة فاز طراحی مفهومی، نرم‌افزاری بر پایة ادغام دو روش آماری و پارامتری تدوین شده است. مدل آماری استفاده شده در این نرم‌افزار شامل پایگاه داده متشکل از 147 ماهواره ...  بیشتر