1. پیاده‌سازی کنترل‌کنندة فازی عصبی تطبیقی در یک سیستم کنترل دما براساس روش مدل مبنا

علیرضا شریفی؛ مهدی فروغی؛ هادی نوبهاری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-17

چکیده
  زیرسیستم کنترل دمای یک ماهواره وظیفه حفظ دمای سایر زیرسیستم‌ها را در محدودة مجاز بر‌ عهده دارد. هدف از این مقاله، طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کنندة دما مبتنی بر شنا‌سایی مدل در یک سیستم کنترل دما با استفاده از ابزار تولید خودکار کد است. کنترل‌کنندة پیشنهادی این مقاله، کنترل‌کنندة فازی‌-‌ عصبی‌- تطبیقی است. به‌‌‌منظور طراحی کنترل‌کننده، ...  بیشتر