بهبود مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1191

چکیده
  آگاهی از روند تغییرات تراکمی عرصه‌های جنگلی نیازمند مدلی کارآ برای طبقه‌بندی تاج‌پوشش جنگل است. چالش مقدماتی تفکیک تاج‌پوشش جنگل از سایر پوشش‌های گیاهی غیرجنگلی نظیر بوته‌زارها، نیزارها و بیشه‌های متراکم است. در ادامه تلاش‌های قبلی برای بهبود عملکرد مدل FCD در این پژوهش با افزودن شاخص FCCI توأم با اعمال کرنل میانگین عملکرد مدل ...  بیشتر

سنجش از دور
تلفیق داده‌های سنجش از دوری به منظور بهینه‌سازی مدل تراکم تاج پوشش جنگلی (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی، سنجنده لندست)

مسعود طایفی فیجانی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد جواد ولدان زوج

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30699/jsst.2019.86091

چکیده
  هدف از این پژوهش دستیابی به مدلی کارآ، ساده و با دقت مناسب برای پایش روند تغییرات تراکمی جنگل‌های هیرکانی است. مبنای نگارگر تاج پوشش جنگل تلفیق شاخص‌های طیفی است. در این پژوهش، به منظور بهبود نتایج، از تلفیق داده‌ها استفاده می‌شود. بدین منظور، با حفظ مشخصههای طیفی و رادیومتریکی، از دو الگوریتم پاسخ طیفی و smoothing filter based intensity modulation ...  بیشتر