حقوق فضایی
1. رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

سیدهادی محمودی؛ روح اله رهامی؛ حمید حیدری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.1166

چکیده
  با درج مقرراتی در اسناد حقوق فضا، دریچه‌ای برای فعالیت‌های فضاییِ تجاری مفتوح گردید. از عصر معاهدات فضا، همواره استفاده‌های تجاری از فضا بواسطه تزاید بازیگران و توسعه‌ی فناوری‌های نوینِ فضاپایه سرعت بیشتری گرفته‌اند. هر چند چارچوب کنونی در همگامی با مسائل حقوقی ناشی از این فرایند سریع و مستمر تکافو نمی‌کند، لکن مقررات همین اسناد ...  بیشتر