1. ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎﻧﻮادة ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ

حسن ناصح

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائة مدل توسعة فناوری خانوادة حامل فضایی از منظر سامانة پیشرانش است. بنابراین در این مقاله، مدل تخمین و محاسبة هزینه توسعه دو نوع فناوری سامانة پیشرانش سرمازا و نیمه­سرمازا با استفاده از پردازش آماری توسعه داده شده و با یکدیگر مقایسه می­شوند. این مدل، دارای پنج گام اصلی است که عبارتند از،  محاسبات جرمی‌انرژتیک ...  بیشتر