فناوری‌های نوین در فضا
تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مشبک کامپوزیتی دو انحنائی با استفاده از یک تئوری مرتبه بالای تعمیم‌یافته

رضا کهندانی؛ علی داور؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم؛ مجید اسکندری شهرکی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2022.1363

چکیده
  در این مقاله به تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مشبک کامپوزیتی دوانحنائی با استفاده از یک تئوری مرتبه بالای اصلاح‌شده، تحت شرایط تکیه‌گاهی ساده پرداخته شده است. مزیت تئوری حاضر نسبت به دیگر تئوری‌های مرتبه بالا، احتساب اثر عبارت ضریب شکل ذوزنقه‌ای مقطع پوسته در روابط میدان جابه‌جایی و کرنش است که سبب افزایش دقت نتایج می‌گردد. ...  بیشتر

اثر سرعت دورانی و تقویت کننده ها بر فرکانس طبیعی روتورهای کامپوزیتی

علی اصغر جعفری؛ علی مظفری؛ مهدی مقصودی مهربانی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  در این مقاله، اثر سرعت دورانی و تقوی تکنند هها بر ارتعاشات روتورهای کامپوزیتی بررسی شده است. در استخراج معادلة فرکانسی از روش انرژی ریلی– ریتز استفاده شده است. در این روش، از تئوری سندرز برای روابط کرنش- تغییر مکان پوست هها و از شیوة متوسط گیری خواص تقوی تکنند هها روی سطح پوسته جهت اعمال اثر تقویت کنند هها در آنالیز ارتعاشات استفاده ...  بیشتر