تحلیل تجربی زیرسامانة توان الکتریکی یک ماهوارة مخابراتی در حالت آرام‌سازی در بستر سخت‌افزار در حلقه

هادی حسینی اناری؛ احسان معانی؛ وحید بهلوری؛ سهیل سیدزمانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 19-28

چکیده
  در این مطالعه یک بستر آزمون سخت‌افزار در حلقه، طراحی و پیاده‌سازی شده است که از دستگاه شبیه‌ساز آرایه‌های خورشیدی، بار الکتریکی برنامه‌پذیر، رایانة شبیه‌ساز، باتری‌ها و بردهای شارژر و توزیع در این حلقه استفاده شده است. حالت آرام‌سازی ماهواره به دلیل تغییرات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی زاویه خورشید با صفحات خورشیدی و عدم امکان ...  بیشتر