مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

محمد نوابی؛ نازنین صفایی حشکوائی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2021.1248

چکیده
  روش کنترل تطبیقی به دلیل غلبه بر مشکل وجود عدم قطعیت‌ها در مأموریت‌های فضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش کنترل تطبیقی مستقیم بهینه نوین که بر اساس پارامترهای مارکوف طراحی می‌گردد جهت کنترل وضعیت ماهواره ارائه می‌شود، و مسئله کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از این روش کنترلی و عملگر تراستر غیرخطی در حضور نامعینی‌های ...  بیشتر

بهینه‌سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر مبتنی بر تابع هدف ترکیبی

وحید بهلوری؛ سید حمید جلالی نائینی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 55-66

چکیده
  در این مقاله، استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مقاوم برای طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره، به منظور بهبود عملکرد آن تحت عدم قطعیت­، پیشنهاد شده است. در این راستا، یک ماهوراه تک محورۀ صلب باعملگر تراستر روشن-خاموش با اشمیت‌تریگر و PID در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت‌های مدل شامل ممان اینرسی، سطح تراست، تأخیر زمانی خالص تراستر و دامنة ...  بیشتر