1. بررسی عملکرد و پایداری یک سیستم هدایت مبتنی بر زاویه خط دید در حضور نویز اندازه‌گیری

ولی اله غفاری؛ پاکنوش کریم آقایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 31-40

چکیده
  در امر هدایت اجسام، عمدتاً از قوانین هدایت مبتنی بر تغییرات زاویة خط دید استفاده می‌شود. در این قوانین هدایت، معمولاًکمیت‌هایی از قبیل شتاب هدف، تغییرات زاویة خط دید و سرعت نزدیک شوندگی با سنسور مناسب اندازه‌گیری شده و در اختیار قانون هدایت قرار می‌گیرد. مادامی که نویز کمیت‌هایاندازه‌گیری شده، واریانس کوچکی داشته باشد می‌توان ...  بیشتر