بررسی تاثیر طیف‌های نوری بر برخی شاخص‌های رشد و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه بابونه گیلانی

فرنوش سلطانی؛ حلیمه حسن پور؛ ملک حکمتی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 15-22

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2021.1225

چکیده
  طیف‌های نوری LED، منابع نوری مناسب برای تحقیقات گیاهان در ایستگاه بین‌المللی فضایی و سیستم پشتیبان حیات هستند. در پژوهش حاضر تاثیر طیف‌های مختلف نوری بر برخی پارامترهای رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه بابونه گیلانی مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه‌ها با محلول 2/1 هوگلند آبیاری شده و تحت طیف‌های مختلف نوری سفید، قرمز-آبی و قرمز دور ...  بیشتر