بررسی اثرات طول بوستر و سرعت در جدایش غیردائم و آزاد بوسترهای موازی در حامل ماهواره

مصطفی هادی دولابی؛ علی محمد گرجی؛ حمیدرضا تاجیک

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  در این مقاله، تحلیل جامعی در شبیه‌سازی آیرودینامیکی و دینامیکی جدایش بوستر در ماهواره‌برهای شامل بوسترهای موازی با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام گرفته است. در این شبیه‌سازی، معادلات شش درجه آزادی و معادلات حاکم بر جریان به صورت کوپل و هم زمان حل شده‌اند. بررسی کاملی روی اثرات طول بوستر و سرعت ماهواره بر در لحظة جدایش انجام ...  بیشتر

ارائة مدل برنامه‌ریزی و رشد قابلیت اطمینان برای یک ماهواره‌بر به همراه ملزومات و روش‌های پیاده‌سازی آن

زهره مهرافروز؛ سیاوش رادپور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله به مطالعة مفاهیم رشد قابلیت اطمینان و بررسی روش‌های مدل کردن آن پرداخته شده‌است و یک مدل رشد قابلیت اطمینان برای ماهواره‌برها پیشنهاد شده است. در مورد نحوة به‌دست آوردن پارامترهای مدل رشد در قالب یک مثال عددی توضیحاتی آورده شده است. روشی برای محاسبة قابلیت اطمینان اولیه برای ماهواره‌بر آورده شده‌است و هم‌چنین روشی ...  بیشتر