1. روش کنترل بهینه برای تعیین مسیر بهینه موشک ماهواره‌بر، برپایه جرم بار محموله ماکزیمم

صدیقه شاه‌میرزائی جشوقانی؛ مهران نصرت‌اللهی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  در این مقاله به یافتن مسیر بهینه موشک ماهواره‌بر با هدف بیشینه‌سازی بار محموله پرداخته شده‌است. در ابتدا به مدل‌سازی کامل حرکت موشک پرداخته می‌شود که شامل؛ مدل‌سازی محیط، اتمسفر، جاذبه و شکل زمین، مدل‌سازی جرمی، مدل‌سازی معادلات حرکت و در نهایت مدل‌سازی ضرایب آیرودینامیکی موشک است.سپس مراحل تدوین یک روش طراحی بهینه به‌کمک ...  بیشتر

2. حل بهینة مسئلة راندوو و لنگرگیری درگیر فضاپیما با رویکرد شبه‌طیفی گاوسی و خطی‌سازی گام به گام

سیدحسین پورتاکدوست؛ روزبه مرادی؛ رضا کامیار

دوره 2، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  در این مقاله، حل بهینة مسئلة غیرخطی و درگیر راندوو و لنگرگیری دو فضاپیما به صورت نامقید و همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. در غالب کارهای انجام شدة قبلی، دو مسئلة راندوو و لنگرگیری به صورت دو فرآیند مجزا انجام شده است و تاکنون مسئلة طراحی کنترلر بهینه برای حرکات توأم انتقالی و دورانی فضاپیمای رهگیر صورت نگرفته است. از طرفی شرایط متنوعی ...  بیشتر