1. مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان موتور راکت به روش تحلیل درخت خطا

مهدی کرباسیان؛ احمد باقری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  شناسایی انواع خرابی سیستم‌ها به‌خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبة قابلیت اطمینان آنها قبل از به‌کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم‌ها ایفا می‌کند. روش تحلیل درخت خطا FTAیک ابزار تشخیصی بسیار قوی برای تحلیل سیستم‌های پیچیده است که به عنوان یک روش کمک‌کننده در اصلاح طراحی به کار می‌رود.بر همین اساس، در این مقاله ...  بیشتر