1. آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  در این مقاله تبدیل هیلبرت هوانگ (HHT) برای آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه‌های دائمی GPSارائه می‌شود. تبدیل هیلبرت هوانگ و طیف وابسته به آن، روشی جدید برای آنالیز فرآیند‌های غیرخطی و غیرایستا به شمار می‌رود. این روش نه تنها یک تحلیل دقیق از وقایع خاص در فضای زمان- فرکانس ارائه می‌دهد بلکه تفاسیر معنی‌دار فیزیکی از فرآیندهای دینامیکی ...  بیشتر