کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی
1. مروری بر طراحی بهینة نامعین و کاربردهای آن در صنعت هوافضا

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

جعفر روشنی یان؛ مسعود ابراهیمی؛ علی اصغر بطالبلو