1. معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی

سید حمید جلالی نائینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  در این تحقیق، معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی استخراج شده­است. بر حسب کاربرد، ممکن است استفاده از هدایت ضمنی در مختصات قطبی بر معادلات هدایت ضمنی در مختصات دکارتی ترجیح داده­شود. همچنین بر حسب نوع مسئله، ممکن است استخراج روابط تحلیلی برای ماتریس حساسیت با استفاده از مختصات قطبی آسا‌‌ن‌تر باشد؛ لذا استخراج این روابط در مختصات ...  بیشتر

2. حل تقریبی ماتریس حساسیت با قید بردار سرعت برای شتاب جاذبة خطی با زمان

سید حمید جلالی نائینی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در این تحقیق، حل تقریبی بردار سرعت لازم با قید بردار سرعت با فرض شتاب جاذبة خطی بین موقعیت فعلی و موقعیت نهایی ارائه شده‌است. در ادامه، حل تحلیلی ماتریس حساسیت بردار سرعت لازم نسبت به بردار موقعیت به‌دست می‌آید. حل‌های مذکور به ازای زمان نهایی از پیش‌تعیین حاصل شده‌است. آزاد بودن موقعیت نهایی در این مسئله، حل تحلیلی را نسبت به مسائل ...  بیشتر