آنتن پلاسما در مأموریت های فضایی

فاطمه صادقی کیا

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 27-34

چکیده
  در این مقاله، ویژگی­های استفاده از فناوری پلاسما در آنتن­ سیستم­های ارتباطی حوزة فضایی مورد بررسی و پژوهش قرار می­گیرد. در راستای بررسی قابلیت جایگزینی آنتن­های فلزی با عناصر پلاسمایی معادل در سیستم­های فضایی و ایستگاه زمینی، مشخصات ساختاری و عملکردی آنتن پلاسمای نمونه ارائه می­شود. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل­های ...  بیشتر

آرایة خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

فاطمة صادقی کیا؛ فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ سید جواد قیومه بزرگی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  آرایة دوتایی از المان‌های تک‌قطبی پلاسمایی با تحریک موج سطحی با روش عددی FDTDمورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. با تغییر توان تحریک المان‌های پلاسمایی، آرایه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند برای فرکانس‌های کاری مختلف مجدداً تغییر شکل دهد. المان‌های پلاسمایی با توان RFدر فرکانس 500 مگاهرتز و فشار گاز آرگون 4/0میلی‌بار از طریق تقسیم‌کنندة ...  بیشتر