1. توسعه بستر مدل در حلقه و پردازشگر در حلقه زیرمجموعه کنترل وضعیت میکرو ماهواره ی دانشجویی

نیکی سجاد؛ مهران میرشمس؛ شاهرخ جلیلیان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.188570.1205

چکیده
  در این مقاله، شبیه‌سازی مدل در حلقه و تحلیل و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه کنترل وضعیت ماهواره‌ِی کلاس وزنی میکرو با استفاده از روش پردازشگر در حلقه توضیح داده شده است. شبیه‌سازی و پیاده‌سازی زیرمجموعه کنترل وضعیت در مراحل مختلف طراحی ماهواره و زیرمجموعه‌های آن انجام می‌گیرد. طبق استانداردهای موجود فضایی برای ارزیابی طراحی، شبیه‌سازی ...  بیشتر

2. روش تکمیلی طراحی مفهومی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره

مهران میرشمس؛ اسد صاغری؛ احسان ذبیحیان

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
   در این مقاله، به ارائة روش تکمیلی برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره پرداخته شده است. هر یک از روش‌های ارائه شده در مراجع مختلف برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره، دارای مزایا و معایبی هستند و در هر روش بخشی از این زیرسیستم بیشتر مورد توجه و دقت بوده است. در تحقیق انجام گرفته، ابتدا، با بررسی روش­های موجود برای طراحی زیرسیستم ...  بیشتر

3. کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور

اسد صاغری؛ مهران میرشمس؛ علی جعفرصالحی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  در این مقاله، نتایج حاصل از تحقیق برای رسیدن به کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور ارائه شده است. در تدوین کد طراحی با درنظر گرفتن فلسفة طراحی «بهتر، سریع‌تر و ارزا‌ن‌تر» تلاش بر این بوده که علاوه بر استفاده از فناوری‌های روز و همچنین نظر کارشناسان خبره، محدودیت‌های بومی مانند محدودیت‌های پرتابگر داخلی نیز لحاظ ...  بیشتر

4. شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در این پژوهش یک سامانة پیشران فضایی خاص که شامل موتور سوخت مایع، مخازن سوخت و اکسید کننده و سیستم فشار گذاری مربوطه است، به صورت دینامیکی و غیرخطی مدل‌‌‌سازی و شبیه‌سازی شده است. در یک سامانة پیشران، شناخت عملکرد سامانه بسیار ضروری است، چراکه اگر بتوان با شبیه‌سازی دینامیکی سامانه به صورت قابل قبولی رفتار اجزا را در رژیم گذرا و ...  بیشتر

5. توسعة کنترل وضعیت ماژول زیرمداری با عملگرهای پیشرانش گاز سرد و استفاده از پسخور کواترنین

فضل‌اله موسوی؛ جعفر روشنی‌یان؛ رضا امامی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  در این تحقیق توسعة روش کنترل وضعیت برای ماژول زیرمداری، با استفاده از پیشرانه‌های گاز سرد و کاربرد روش ماتریس خطایِ کواترنین برای مأموریت کوتاه مدتِ ماژول فضایی انجام گرفته است. فرمان‌‌های کنترل وضعیت از سیستم هدایت صادر شده و به کنترلر مبتنی بر کواترنین داده می‌شود تا میزان گشتاور لازم هر محور محاسبه شود. سیستم تحت کنترل دارای ...  بیشتر

6. بررسی برهم‌کنش موتور و سامانة دمش گرم با مدل شبیه‌ساز دینامیکی

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  مأموریت سامانة فشارگذاری، تحت فشار قراردادن مخازن سوخت و اکسیدکننده برای تأمین فشار ورودی پمپ‌هاست. در ساختار سامانة پیشران مورد بررسی، سیستم فشارگذاری مخرن سوخت از نوع دمش گرم است و با سیال عامل برگرفته از مدار پنوموهیدرولیکی موتور تغذیه می‌شود که این مسئله موجب وابستگی عملکردی این دو به یکدیگر خواهد بود. در این پژوهش تحلیل تأثیر ...  بیشتر