کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 5
1. روش تکمیلی طراحی مفهومی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

مهران میرشمس؛ اسد صاغری؛ احسان ذبیحیان


2. کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

اسد صاغری؛ مهران میرشمس؛ علی جعفرصالحی


3. شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی


5. بررسی برهم‌کنش موتور و سامانة دمش گرم با مدل شبیه‌ساز دینامیکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی