ارائه رویکردی نوین در مدیریت کنترل تغییرات پروژه های فضایی

نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه سیستم، دانشکده هوافضا، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشگاه مالک اشتر

3 گروه مکانیک/هوافضا، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 گروه مهندسی هوافضا،دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

5 محقق دانشکده هوافضا، دانشگاه شریف

چکیده

در این تحقیق، رویکردی نوین و کارا برای مدیریت کنترل تغییرات در فرآیند طراحی محصولات پیچیده فضایی ارائه شده است. این رویکرد شامل استفاده از سطوح قیدگذاری طراحی در ترکیب دو ساختار ماتریس های DSM و روندی سیستمی برای کنترل تغییرات می باشد. روند سیستمی، شامل استفاده از کد ارزیابی سیستمی تغییرات، نحوه ایجاد مدل انتقال و ارزیابی مدیریتی تغییر درخواست شده است. روند ارائه شده در این مقاله، علاوه بر استفاده از فعالیت های مشابه در این زمینه، رویکردی سسیتمی برای استفاده از دانش طراحان یک پروژه فضایی در جهت هدایت کنترل تغییرات پروژه های بزرگ مهندسی ارائه کرده است که شامل تصمیم گیری مدیریتی کنترل تغییرات و نحوه شناسایی بهترین مسیر فرآیند کنترل تغییرات می باشد. در انتها مدارگرد فضایی برای پیاده سازی مختصر یک مورد مطالعاتی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to Engineering Change Management for Spce Projects

نویسندگان [English]

 • mostafa zakeri 1
 • Mehran Nosratollahi 2
 • MohammadReza Sabeti 3
 • Hamid Reza Moghadas Najaf Abad 4
 • hamid maleki 5
1 system engineering, aerospace college, malek ashtar university, tehran, iran
2 Malek ashtar University of Technology
3 Mechanic/Aerospace Group, Engineering Facility, Ferdowsi University, Mashad, Iran
4 Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
5 department aerospace, University Sharif
چکیده [English]

In this research, a new and effective approach to managing change control is presented in the design process of complex engineering products. This approach involves the use of design constraints in a combination of two structures of DSM matrices and a system process for controlling changes. The system process involves the use of a systemic code for evaluating of changes, how to create a transfer model, and a management change assessment request. The process presented in this article, in addition to using similar activities in this field, has provided a systematic approach to using the knowledge of designers of a project to guide the control of changes to major engineering projects, including decision-making on controlling changes and how to identify the best The path to the change control process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Change Control
 • Change Evaluation Code
 • Trade Off
 • Transform Model
 • Design Matri

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 21 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1399