مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 Shahid Beheshti University

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.30699/jsst.2020.210875.1248

چکیده

روش کنترل تطبیقی به دلیل غلبه بر مشکل وجود عدم قطعیت‌ها در مأموریت‌های فضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش کنترل تطبیقی مستقیم بهینه نوین که بر اساس پارامترهای مارکوف طراحی می‌گردد جهت کنترل وضعیت ماهواره ارائه می‌شود، و مسئله کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از این روش کنترلی و عملگر تراستر غیرخطی در حضور نامعینی‌های ممان اینرسی بررسی می‌گردد. در روش کنترلی ارائه شده عملکرد سیستم بر اساس ماتریس‌های دوران بیان می‌شود، و این روش مشکل سینگولاریتی ندارد. جهت مقایسه روش معرفی شده با سایر روش‌های کنترلی، کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از کنترلر فازی شبیه‌سازی می‌گردد، و در نهایت برتری روش کنترلی فازی نسبت به روش کنترل تطبیقی بیان شده با در نظر گرفتن زمان صعود و نشست سیستم نشان داده می‌شود. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می-دهند که روش کنترل تطبیقی ارائه شده با استفاده از عملگر تراستر روشن-خاموش نسبت به عدم قطعیت در اینرسی مقاوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

نویسندگان [English]

  • M. Navabi 1
  • Nazanin Safaei 2
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

روش کنترل تطبیقی به دلیل غلبه بر مشکل وجود عدم قطعیت‌ها در مأموریت‌های فضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش کنترل تطبیقی مستقیم بهینه نوین که بر اساس پارامترهای مارکوف طراحی می‌گردد جهت کنترل وضعیت ماهواره ارائه می‌شود، و مسئله کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از این روش کنترلی و عملگر تراستر غیرخطی در حضور نامعینی‌های ممان اینرسی بررسی می‌گردد. در روش کنترلی ارائه شده عملکرد سیستم بر اساس ماتریس‌های دوران بیان می‌شود، و این روش مشکل سینگولاریتی ندارد. جهت مقایسه روش معرفی شده با سایر روش‌های کنترلی، کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از کنترلر فازی شبیه‌سازی می‌گردد، و در نهایت برتری روش کنترلی فازی نسبت به روش کنترل تطبیقی بیان شده با در نظر گرفتن زمان صعود و نشست سیستم نشان داده می‌شود. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می-دهند که روش کنترل تطبیقی ارائه شده با استفاده از عملگر تراستر روشن-خاموش نسبت به عدم قطعیت در اینرسی مقاوم است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی
  • کنترل وضعیت
  • عملگر تراستر روشن-خاموش
  • کنترل تطبیقی مستقیم