رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

نویسندگان

دانشکدة مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در این مقاله، رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت موشک به‌منظور برخورد با اهداف دارای قابلیتهای مانوری بالا ارائه میشود. رویکرد مطرح شده براساس تلفیق تئوری‌های پایداری زمان محدود و پایداری جزئی (پایداری جزئی زمان محدود) است. همچنین تطابق فیزیکی رویکرد مطرح شده با یک سناریوی هدایت موفق که به برخورد منجر می‌شود، نشان داده شده است. در روند طراحی، بردار شتاب هدف به‌عنوان ورودی اغتشاشی درنظر گرفته می‌شود و تنها باند بالای آن در طراحی قانون هدایت باید معلوم باشد. بنابراین، مانور هدف به هیچ فرم مشخص و از پیش ‌تعیین‌شدهای محدود نشده و  اندازه‌گیری یا تخمین بردار شتاب هدف در حینمانور لازم نیست. کارایی قانون هدایت طراحی شده، هم به لحاظ تئوری و هم توسط شبیهسازی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Approach in Guidance Law Design Based on Finite-Time Partial Stability Theorem

نویسندگان [English]

  • .T Binazadeh
  • .M .H Shafiei
  • .E Bazregarzadeh
چکیده [English]

در این مقاله، رویکردی Ø‌دید در طراحی قانون هدایت موشک به‌منظور برخورد با اهداف دارای قابلیتهای مانوری بالا ارائه ميشود. رویکرد مطرح شده براساس تلفیق تئوری‌های پایداری زمان محدود و پایداری Ø‌زئی (پایداری Ø‌زئی زمان محدود) است. همچنین تطابق فیزیکی رویکرد مطرح شده با یک سناریوی هدایت موفق که به برخورد منØ‌ر می‌شود، نشان داده شده است. در روند طراحی، بردار شتاب هدف به‌عنوان ورودی اغتشاشی درنظر گرفته می‌شود و تنها باند بالای آن در طراحی قانون هدایت باید معلوم باشد. بنابراین، مانور هدف به هیچ فرم مشخص و از پیش ‌تعیین‌شدهای محدود نشده و  اندازه‌گیری یا تخمین بردار شتاب هدف در حینمانور لازم نیست. کارایی قانون هدایت طراحی شده، هم به لحاظ تئوری و هم توسط شبیهسازی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پایدارسازی زمان محدود
  • پایداری جزئی
  • قانون هدایت