طراحی یک کنترل‌کنندة µ برای کنترل وضعیت یک میکروماهواره انعطاف‌پذیر

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

افزایش ابعاد ماهواره­ها و استفاده از سازه­های متحرک سبک در ماهواره­ها، سبب انعطاف­پذیری و ایجاد نامعینی در مدل آن­ها می­شود. بنابراین، برای کنترل وضعیت این ماهواره­ها باید از روش­هایی استفاده کرد که در برابر نامعینی مدل سیستم مقاوم باشند و بتوانند اثر اغتشاشات و نویز اندازه­گیری را حذف کنند. یکی از این روش­ها، روش کنترل مقاوم است. اما، به دلیل محل قرارگیری قطب­های معادلات دینامیکی ماهواره، طراحی کنترل‌کننده­های مقاوم با مشکل مواجه می­شود. در این مقاله، با استفاده از یک فیدبک داخلی، معادلات دینامیک ماهواره طوری تغییر داده می­شوند تا قطب­ها در محل مناسب­تری قرار گیرند و سپس برای معادلات جدید با درنظر گرفتن اثرات انعطاف­پذیری به‌عنوان نامعینی و درنظر گرفتن نامعینی در  ماتریس اینرسی ماهواره، یک کنترل­کننده H و جهت بهبود عملکرد، یک کنترل­کننده µ طراحی می­شود. اما در ادامه این دو کنترل­کننده برای معادلات اولیه آنالیز و مقایسه می­شوند، نه برای معادلات جدید.همچنین به‌‌منظور مقایسه، یک کنترل‌کننده کلاسیک هم  برای سیستم اولیه طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a µ-Controller Tocontrol Attitude of a Flexible Microsatellite

نویسندگان [English]

  • .R Mohsenipour 1
  • .M Nasirian 2
  • .A Kashaninia 2
  • .M Fathi 1
چکیده [English]

افزایش ابعاد ماهواره­ها و استفاده از سازه­های متحرک سبک در ماهواره­ها، سبب انعطاف­پذیری و ایØ‌اد نامعینی در مدل آن­ها می­شود. بنابراین، برای کنترل وضعیت این ماهواره­ها باید از روش­هایی استفاده کرد که در برابر نامعینی مدل سیستم مقاوم باشند و بتوانند اثر اغتشاشات و نویز اندازه­گیری را حذف کنند. یکی از این روش­ها، روش کنترل مقاوم است. اما، به دلیل محل قرارگیری قطب­های معادلات دینامیکی ماهواره، طراحی کنترل‌کننده­های مقاوم با مشکل مواØ‌ه می­شود. در این مقاله، با استفاده از یک فیدبک داخلی، معادلات دینامیک ماهواره طوری تغییر داده می­شوند تا قطب­ها در محل مناسب­تری قرار گیرند و سپس برای معادلات Ø‌دید با درنظر گرفتن اثرات انعطاف­پذیری به‌عنوان نامعینی و درنظر گرفتن نامعینی در  ماتریس اینرسی ماهواره، یک کنترل­کننده H و Ø‌هت بهبود عملکرد، یک کنترل­کننده µ طراحی می­شود. اما در ادامه این دو کنترل­کننده برای معادلات اولیه آنالیز و مقایسه می­شوند، نه برای معادلات Ø‌دید.همچنین به‌‌منظور مقایسه، یک کنترل‌کننده کلاسیک هم  برای سیستم اولیه طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کنترل وضعیت ماهواره
  • انعطاف­پذیر
  • کنترل مقاوم
  • نامعینی