ارزیابی ضریب صدورمؤثر عایق‌های چندلایه با استفاده از آزمایش

نویسندگان

1 صنعتی امیرکبیر - هوافضا

2 پروژه ماهواره آتست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

عایق‌های چند لایة حرارتی (MLI) از جمله سخت‌افزارهایی است که به‌منظور قطع تبادل حرارتی ازطریق تشعشع به محیط اطراف استفاده می‌شود. این عایق‌ها از چینش چندین لایة براق که با توری‌‌های جدا‌کننده‌ای از جنس عایق هدایت حرارتی از یکدیگر جدا شده‌اند، تشکیل شده است. این سخت‌افزار حرارتی به‌طور گسترده در ساخت ماهواره‌ها کاربرد دارد. به‌منظور ساده‌سازی در تحلیل‌های حرارتی به جای مد‌ل‌سازی اجزای تشکیل‌دهندة عایق‌های چندلایه از پوششی با ضرایب تشعشعی معادل آن استفاده می‌شود. برای دست‌یابی به ضرایب مذکور روش‌های متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله، به شرح آزمایش‌هایی که در مرکز تحقیقات ماهوارة دانشگاه امیرکبیر به‌منظور دست‌یابی به ضریب صدور مؤثر یک عایق چندلایه انجام شده است پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Emissivity of a Multilayer Insulation Blanket Using Test

نویسندگان [English]

  • .H R. Najafi 1
  • .A Moeini 2
  • .S .M .H Karimian 2
  • .H Alisadeghi 2
چکیده [English]

عایق‌های چند لایة حرارتی (MLI) از Ø‌مله سخت‌افزارهایی است که به‌منظور قطع تبادل حرارتی ازطریق تشعشع به محیط اطراف استفاده می‌شود. این عایق‌ها از چینش چندین لایة براق که با توری‌‌های Ø‌دا‌کننده‌ای از Ø‌نس عایق هدایت حرارتی از یکدیگر Ø‌دا شده‌اند، تشکیل شده است. این سخت‌افزار حرارتی به‌طور گسترده در ساخت ماهواره‌ها کاربرد دارد. به‌منظور ساده‌سازی در تحلیل‌های حرارتی به Ø‌ای مد‌ل‌سازی اØ‌زای تشکیل‌دهندة عایق‌های چندلایه از پوششی با ضرایب تشعشعی معادل آن استفاده می‌شود. برای دست‌یابی به ضرایب مذکور روش‌های متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله، به شرح آزمایش‌هایی که در مرکز تحقیقات ماهوارة دانشگاه امیرکبیر به‌منظور دست‌یابی به ضریب صدور مؤثر یک عایق چندلایه انØ‌ام شده است پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تشعشع حرارتی
  • ضریب صدور مؤثر
  • عایق‌های چندلایه
  • عایق تشعشعی
  • ماهواره