تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران- گروه فیزیولوژی ورزشی

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه اصفهان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش­های صحرایی نر می­باشد. به این منظور تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1) استراحت طبیعی(6=n) 2) استراحت میکروگراویتی شبیه­سازی شده(6=n) 3) تمرین تناوبی شدید طبیعی(6=n) 4) تمرین تناوبی شدید میکروگراویتی شبیه­سازی شده(6=n). آزمودنی­ها به مدت شش هفته و هر هفته پنج جلسه، پروتکل تمرینی را اجرا کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه­ی تمرینی آزمودنی­ها مورد نمونه­گیری و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد تغییر تراکم غلاف میلین در گروه تعلیق + تمرین به طور معنی داری(001/0≥p) بیشتر از سایر گروه­ها بود (27/5±27/30). بنابراین به نظر می­رسد که تمرین تناوبی شدید در شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده می­تواند با افزیش تراکم غلاف میلین، نقش مهمی در بهبود وضعیت­های بالینی بیماران عصبی و همچنین کاهش آثار جانبی نامطلوب محیط کم جاذبه (اختلالات عصبی- عضلانی) بر فضانوردان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats

نویسندگان [English]

  • hossein ghadampour-vahed 1
  • Ali Kazemi 2
  • bagher minaei 3
  • zabih allah ghadampour-vahed 4
1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences Kharazmi-Tehran-Sports Physiology Department
2 Assistant Professor, physical education and sport science faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor of Faculty of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences
4 University of Isfahan- Faculty of Physical Education and Sport Sciences - Sport Physiology Department