تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه‌سازی توربولانس جریان بالا دست

نوع مقاله: مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران، پردیس کیش، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک

3 دانشکده مهندسی مکانیک. دانشگاه نوشیروانی بابل

4 پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق سعی شده با توجه به مشخصات جریان بالادست و بدون نیاز به اندازه‌گیری تجربی، توزیع قطر و سرعت تعیین -گردد. در ابتدا با استفاده از نرم افزار فلوئنت، جریان توربولانس داخل نازل به وسیله مدل دو معادله‌ای k-ε شبیه‌سازی شده و انرژی توربولانس نازل در خروجی نازل تعیین می‌گردد، سپس با استفاده از تحلیل رشد غیرخطی اغتشاشات طول شکست افشانه و فرکانس حداکثر ناپایداری تعیین گشته و در نتیجه آن قطر میانگین شکست اولیه تعیین می‌گردد. همچنین مدل ماکزیمم انتروپی چهارمعادله‌ای با توجه به ورودی جریان بالادست توسعه یافته و در ادامه ترم‌های چشمه ممنتوم و انرژی مدل ماکزیمم انتروپی با استفاده ازنتایج شبیه‌سازی جریان توربولانس نازل و تحلیل ناپایداری تعیین می‌گردد. در ادامه نتایج مدل ماکزیمم انتروپی ابتدا با ورودی‌های تجربی ارزیابی شده و سپس نتایج مدل با ورودی جریان بالادست تعیین می‌گردد. این نتایج نیز با نتایج تجربی مقایسه گردیده که همخوانی مناسبی را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of droplet size and velocity distribution based on maximum entropy formulation by nonlinear instability analysis of liquid sheet spray and turbulent of nozzle flow

نویسندگان [English]

  • Dooman Poorrajab Sufinai 1
  • Fathollah Ommi 2
  • Davood Doomiri Ganji 3
  • Seyed Hossein Moosavi 4
1 : Ph.D. Student, Aerospace. Eng., Tehran Univ.,Pardis Kish, Iran
2 Tarbiat Modares University
3 NIT university