تلفیق داده‌های سنجش از دوری به منظور بهینه‌سازی مدل تراکم تاج پوشش جنگلی (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی، سنجنده لندست)

نوع مقاله: مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه پژوهشی سیستم‌های فضایی، پژوهشکده فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران

2 دانشکده ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

هدف از این پژوهش دستیابی به مدلی کارآ، ساده و با دقت مناسب برای پایش روند تغییرات تراکمی جنگل‌های هیرکانی است. مبنای نگارگر تاج پوشش جنگل تلفیق شاخص‌های طیفی است. در این پژوهش، به منظور بهبود نتایج، از تلفیق داده‌ها استفاده می‌شود. بدین منظور، با حفظ مشخصههای طیفی و رادیومتریکی، از دو الگوریتم پاسخ طیفی و smoothing filter based intensity modulation به اختصار SFIM استفاده شد. حوزه آبخیز هراز به منظور پیاده‌سازی، و ارزیابی نتایج انتخاب گردید. نقشه مرجع به تفکیک کلاسهای تراکمی تنک، نیمه انبوه، انبوه و فاقد پوشش جنگل، مورد استفاده قرار گرفت. مدل در برآورد تاجپوشش‌های میانی تنک و نیمهانبوه ضعیف بوده و در تشخیصپوشش‌های متراکم و مناطق فاقد تاجپوشش دقت مطلوبی دارد. این نتیجه از تصاویر حاصل از هم‌افزایی باندها نیز احصاء شد. از این‌روی مدل مناسبی برای پایش جنگل‌های هیرکانی است. استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالاتر منجر به افزایش دقت مکان‌یابی مدل و بالطبع دقت طبقه‌بندی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Forest Canopy Density Model Using Remote Sensing Data Integration

نویسندگان [English]

  • Masoud Taefi Feijani 1
  • Abbas Alimohammadi Sarab 2
  • mohammad Javad Valadan Zoej 3
1 Space System Research group, Astronautic Dep. , Aerospace Research Institute, Tehran, Iran
2 Faculty of Geodesy and Geomatics, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 K. N. Toosi University of Technology