نویسنده = مرزآبادی، فائزه راثی
1. عملکرد مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌ پرتابی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

فائزه راثی مرزآبادی؛ رضا مشکانی؛ حسین پوریاوی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی