نویسنده = شریفی، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری


2. ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه