نویسنده = عالمی‌نائینی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تدوین یک سناریوی هدایت چند منظوره در بازگشت به جو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

علیرضا عالمی‌نائینی؛ جعفر روشنی‌یان