نویسنده = بلندی، ح
تعداد مقالات: 10
1. افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست


2. تحلیل داده‌های TLE ماهوارة نوید و تأثیرآن بر عملیات رهگیری توسط ایستگاه‌های زمینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ مریم نادی؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده


5. مدل‌سازی و تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبکة الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1391

حسین بلندی؛ امیر میرزا قیطاقی؛ بهمن قربانی‌واقعی؛ سید مجید اسماعیل‌زاده؛ محمدرضا طلایی


9. طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره برای تصویربرداری استریو، با تلفیق مانورهای طولی و عرضی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری؛ بهمن قربانی واقعی