نویسنده = حق پرست، مهران
تعداد مقالات: 1
1. افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست