نویسنده = نیکو، علی‌محمد
1. طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی سیستم دزیمتری فضایی OSL

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

عاطفه آقایی؛ حسین صادقی؛ حسین جهانبخش؛ رضا طاهری؛ آسیه موسوی؛ علی‌محمد نیکو