نویسنده = حسینی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری میزان تأثیر تابش نوترون بر ثابت آسیب جریان معکوس α دیود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

امیر حسینی؛ سیدامیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ میربشیر آقایی