نویسنده = محمدزاده، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات بافت‌های خونی بر اثر افزایش پرتوگیری افراد در فضا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ نورالدین محمدزاده