نویسنده = حسنی، سیدمحمدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی رؤیتگر مد لغزشی برای شناسایی خرابی در ماهواره‌برها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ محمدمهدی نظری؛ مهدی علیاری


2. تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به‌روز‌رسانی کاتالوگ مأموریت سامانة ستاره‌یاب نمونه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ شبنم یزدانی؛ مسعود ابراهیمی