نویسنده = حسنی، سیدمحمدمهدی
1. طراحی رؤیتگر مد لغزشی برای شناسایی خرابی در ماهواره‌برها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ محمدمهدی نظری؛ مهدی علیاری


2. تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به‌روز‌رسانی کاتالوگ مأموریت سامانة ستاره‌یاب نمونه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ شبنم یزدانی؛ مسعود ابراهیمی