نویسنده = علیاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی رؤیتگر مد لغزشی برای شناسایی خرابی در ماهواره‌برها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ محمدمهدی نظری؛ مهدی علیاری